Köpvillkor

1. Allmänt
YTS-Kliniken är ett tjänsteföretag som bedriver KBT terapi/stresshantering på distans. Kunden kan ladda hem ett frågeformulär med svarskommentarer att själv orientera sig efter till en kostnad av 150 SEK. Härefter kan kunden välja om den vill kontakta kliniken för en personlig konsultation som innefattar mer avancerad kartläggning och coaching. Kunden tar i så fall själv kontakt via kontaktformulär eller e-mail adress.

2. Avgifter och betalning
Betalningen kan ske mot betalning via kreditkort eller internetbetalning genom säkra och krypterade betalningssidor tillhandahållna av Billmate eller Paypal. Dessa kommer du automatiskt till vid val av att betala i kassan efter att ha tryckt på en köpknapp på YTS.se

3. Anslutning
Kunden ansvarar själv för beslut att ladda ner frågeformuläret för 150 SEK. Efter att kunden besvarat frågorna och valt ”submit”, kommer formuläret sparas hos kunden via dennes angivna mailadress. Vid fortsatt kontakt med YTS-Kliniken anmodas kunden att översända en kopia till YTS kliniken. Formuläret innehåller inte kundens personnummer. Kunden är ansvarig för att varje lösenord förvaras på ett betryggande sätt så att obehöriga inte kan ta del av det. YTS-Kliniken får inte lämna ut kunduppgifter eller användaridentitet.

4. Ansvar
Kunden är i förhållande till YTS-Kliniken ensam ansvarig för den information som överförs. YTS-Kliniken är inte skadeståndsskyldigt för skada eller förlust i händelse av fördröjning, avbrott, utebliven eller felaktig leverans av data eller omständighet av liknande slag. YTS-Kliniken är inte heller skadeståndsskyldigt om någon behörig eller obehörig gör intrång i abonnentens eller annans datorresurs och skaffar tillgång till, förstör eller förvanskar data eller information. Kunden får inte använda tjänsten på ett sådant sätt att avsevärda olägenheter uppstår för YTS-Kliniken eller någon annan. Kunden skall hålla YTS-Kliniken skadelös för krav riktade från tredje man mot YTS-Kliniken på grund av användningen av tjänsten.

5. Medicinskt ansvar
YTS-Kliniken ställer ingen diagnos enligt ICD utan baserar sin behandling/terapi på mångårig klinisk erfarenhet och tidigare forskning utförd på YTS-enheten i Ystad, se www.yts.se

YTS-Kliniken tar inte ansvar för någon form av skada som kan vara ett resultat, direkt eller indirekt, av användning eller felanvändning av information som finns i eller hänvisas till i våra dokument.

YTS-Kliniken tar inte medicinskt ansvar för deltagares/kunders hälsa, utan uppmanar alla kunder med hälsoproblem att alltid uppsöka läkare för medicinsk bedömning.

6. Upphovsrätt
Allt material på dessa sidor tillhör, och är upphovsrättsligt skyddat av YTS-Kliniken. Materialet får inte kopieras, säljas, distribueras eller på något annat sätt återges utan skriftlig tillåtelse från YTS-Kliniken Användare får dock fritt göra utskrifter av materialet för privat, icke-kommersiellt bruk.

7. Omfattning
Genom detta avtal på YTS-Klinikens självhjälpsprogram erbjuds kunden anslutning till YTS-Klinikens tjänster. Abonnemanget förutsätter att abonnenten har nödvändig utrustning som dator för uppkoppling till Internet och programvaror för Internetanslutning och Internetanvändning.

8. Avbokning
Avbeställning gällande reserverad konsultationstid sker skriftligt per mail till info@yts.se,

9. Avtalstid
Kunden tar själv kontakt med YTS-Kliniken vid intresse av personlig konsultation.

10. Ändringar av avtalsvillkor m.m.
YTS-Kliniken har rätt att ändra dessa villkor eller tjänstens omfattning tre månader efter det att kunden skriftligen underrättats. Mindre ändringar av villkoren eller tjänstens omfattning får ske inom en månad efter det att kunden skriftligen underrättats.

11. Behandling av personuppgifter
De uppgifter du som kund lämnar, behandlas konfidentiellt. Inga dokument kommer innehålla personnummer. När du som användare köper ett av våra självhjälpsprogram så hamnar de uppgifter du lämnar i vårt kundregister. Dina adressuppgifter används endast för att göra fakturautskick och lämnas inte vidare till tredje part.
De personliga uppgifter du som användare skriver in i självhjälpsprogrammet, nivå 1 sparas hos dig själv men i samband med personlig konsultation översänder kunden en kopia till YTS-Kliniken som underlag för fortsatt handledning. YTS-Kliniken arbetar under strikt sekretess och efter avslutad terapi raderas alla personuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer och e-post adress. Genom att acceptera dessa villkor godkänner du som användare detta avtal.